KRAV MAGA 360

Regulamin

Regulamin KM 360

Pobierz Regulamin [PDF]

REGULAMIN KLUBU KRAV MAGA 360 DOTYCZĄCY ŚWIADCZENIA USŁUG W KLUBIE KRAV MAGA 360

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2012 r. i jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy o korzystanie z usług Krav Maga 360 zwanego dalej „Klubem”, której jest integralną częścią, chyba, że umowa stanowi inaczej. Krav Maga 360 świadczy usługi sportowo – rekreacyjne z zakresu treningów Krav Maga na rzecz klientów indywidualnych oraz firm. Warunki korzystania z Klubu Fitness dla klientów indywidualnych.

r

Ustalenia wstępne

Nazwa i adres firmy: Krav Maga 360 S.C. Andrzej Pyra Jakub Rausch, ul. Górna Wilda 70/12, 61-564 Poznań
NIP: 7831720249, zwany dalej „Klubem”. Siedziba oraz punkt obsługi Klienta: Centrum Sportu i Sztuk Walki „Shin Dojo” ul. Pułaskiego 30, 60-607 Poznań, tel. 693 160 410, e-mail: kravmaga.szkolenia@gmail.com

Członek Klubu

Klub akceptuje karty Benefit Systems, OK SYSTEM. Użytkownicy kart w/w firm zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 14 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
Warunkiem uprawniającym do uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie odpowiedniej opłaty członkowskiej według aktualnie obowiązującego cennika bądź też każdorazowe okazanie Karty BENEFIT SYSTEMS lub OK SYSTEM.

l

Karta BENEFIT SYSTEMS i OK. SYSTEM

Karta BENEFIT SYSTEMS, OK. SYSTEM jest akceptowana tylko pod warunkiem współpracy Klubu z wyżej wymienionymi firmami. Posiadaczy tych kart obowiązuje niniejszy regulamin, co jest usankcjonowane umowami z firmami wydającymi powyższe karty. Klub zastrzega sobie prawo do założenia faktu, iż osoby posiadające w/w karty zostaną poinformowane o regulaminie przez firmy wydające karty.

Członkostwo ma charakter imienny i nie może być odstępowany innym osobom. Uprawnienia płynące z karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby. Płatność za karnet należy uiścić z góry do 10. dnia każdego miesiąca, za bieżący miesiąc kalendarzowy. Opłata nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia karnetu na miesiąc następny. W wyjątkowych przypadkach Zarząd zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia ceny.

Klub i ćwiczący

Z usług Klubu, można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, we wszystkie dni otwarcia Klubu. Klub jest zamknięty w święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Dzień Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne, Nowy Rok i w święta państwowe. W tych przypadkach klub nie będzie przedłużać ważności karnetów. Zarząd Klubu może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z wyżej wymienionych dni.

Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie jest zaplanowane, Zarząd powiadomi o tym członków z odpowiednim wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na ten temat lub przesyłając informację drogą elektroniczną.

Klub i instruktor nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni. Osoba chcąca korzystać z zajęć oferowanych przez Klub powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia. Ćwiczący powinien poinformować instruktora, o wszelkich chorobach i dolegliwościach przed rozpoczęciem zajęć. Ćwiczący jest zobowiązany poinformować instruktora o zamiarze wyjścia z sali treningowej w czasie trwania zajęć. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki/ek alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się: zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowaniem sprzętu i sali. Klub i instruktor, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na obiekcie. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Każdy Ćwiczący zobowiązany jest do posiadania obuwia na zmianę. Obowiązuje zakaz wchodzenia na salę treningową w obuwiu innym niż sportowe. Obuwie sportowe należy założyć po wejściu na salę treningową i zdjąć je przed wyjściem z niej. Za wszelkie szkody powstałe na terenie obiektów Klubu z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.

Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba, że zostało to spowodowane przez Klub lub członków personelu Klubu, w sposób zawiniony. Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Członek Klubu zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju sportowego, Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie. Członek Klubu zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu sportowego, w szczególności rękawic bokserskich, ochraniacza na szczękę oraz ochraniacza strefy kroku. W przypadku, gdy Członek Klubu uczestniczy w zajęciach po raz pierwszy, istnieje możliwość wypożyczenia przez Klub ochraniacza na strefę kroku. Liczba ochraniaczy strefy kroku jest ograniczona, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia ochraniacza w przypadku, gdy ich liczba zostanie wyczerpana przez innych ćwiczących. W przypadku szkoleń dodatkowych i seminariów Klub zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze zapisy wraz z podaniem terminów takich zapisów.

W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, wstanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz handlu w/w używkami.

Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub postanowień niniejszego Regulaminu, Klub może, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Również członkowi Klubu przysługuje uprawnienie rozwiązania umowy z Klubem, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

W trosce o dobrą atmosferę w Klubie, zakazuje się wyrażania poglądów politycznych, religijnych zwłaszcza takich, które mogłyby urazić uczucia innych osób przebywających w Klubie. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, co będzie w jakikolwiek sposób naruszało prywatność Klienta i Klient zgłosi ten fakt Zarządowi klubu wówczas klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy w najszybszym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć klubu maja zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celach informacyjnych o Klubie. Wykorzystywanie przez osoby trzecie bez zgody Zarządu zdjęć klubu jest zabronione.

Klub zastrzega sobie prawo poproszenia Klienta o dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu. Dane te zbierane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach bez podania przyczyny. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Warunki uczestnictwa w zajęciach dla klientów personalnych (zajęcia VIP)

Postanowienia końcowe

Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 14 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

Termin zajęć ustalany jest indywidualnie według potrzeb Klienta. Klub zastrzega sobie prawo odmowy przeprowadzenia zajęć z powodu braku wolnych terminów bądź sali. Klub zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi zmiany terminu zajęć z przyczyn losowych i niezależnych od Klubu, O wszelkich zmianach terminów bądź niemożności odbycia się zajęć Klub poinformuje Klienta ze stosownym wyprzedzeniem, W przypadku, gdy Klient nie stawi się na zajęcia w umówionym terminie oraz nie poinformuje Klubu o tym fakcie z minimum 12 godzinnym wyprzedzeniem, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zajęcia według aktualnie obowiązującego cennika.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania całości REGULAMINU KLUBU KRAV MAGA 360 DOTYCZĄCY ŚWIADCZENIA USŁUG W KLUBIE KRAV MAGA 360. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zgłoś się na pierwszy darmowy trening!

skontaktuj się